Share |

COACHING & LICHAAMSGERICHTE THERAPIE VOOR VROUWEN

www.exitonzekerheid.nl

www.zorgmoeder.nl

Algemene Voorwaarden

Telefoon: +31(0)6 52 307 143

Email: info@insight-view.nl  

 

Algemene Voorwaarden Insight-View, 2017.

 

Artikel 1. Algemeen

Insight-View is opgericht door Katja Duijndam-Groos, gevestigd te Blaricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32129329.

Insight-View richt zich op het coachen en begeleiden van volwassenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bij vraagstukken of thema’s van (lichte) psychosociale aard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Insight-View en de opdrachtgever/cliënt  en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Insight-View zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtgever/cliënt zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de begeleiding, tijdig aan Insight-View worden medegedeeld.

Insight-View is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de dienstverlening aanpassen.

Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Insight-View daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5. Acceptatie

Door acceptatie van deze voorwaarden verklaart de opdrachtgever/cliënt dat hij of zij in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

Artikel 6. Persoonsgegevens en videomateriaal

Door het aangaan van een overeenkomst met Insight-View wordt aan Insight-View toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens en de ten behoeve van de coaching gemaakte videobeelden. Deze persoonsgegevens en het videomateriaal zal Insight-View uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 7.Vertrouwelijkheid

Insight-View en opdrachtgever/cliënt zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Informatie met betrekking tot de opdrachtgever/cliënt wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt, nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Artikel 8. Klachten

Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Insight-View, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van Insight-View is sprake van inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Insight-View is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Insight-View tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Insight-View.

Insight-View is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever/cliënt, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding van Insight-View als de periode daarna.

Elke aansprakelijkheid van Insight-View voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Insight-View beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10. Verhindering

Bij verhindering is het tijdig verzetten of afzeggen van een afspraak  uiteraard wenselijk, dit kan via het mobiele nummer (telefonisch of per sms/whatsapp) of per email. 

Bij afzeggen binnen 24 uur zonder geldige reden (zoals ziekte, overmacht of een andere gewichtige reden) kan Insight-View besluiten de gereserveerde tijd in rekening te brengen (tegen het tarief van één sessie).

Artikel 11. Tarieven

Het is aan te bevelen op de hoogte te zijn van de kosten van de dienstverlening. Deze zijn na te vragen bij Insight-View.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Aan kennismakingsgesprekken of intakegesprekken zijn geen kosten verbonden.

Artikel 12. Betaling

Opdrachtgever/cliënt ontvangt na iedere sessie/consult een factuur per email. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Insight-View aangegeven bankrekeningnummer.

Artikel 13. Contra-indicaties

Insight-View begeleidt cliënten met vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bij lichte psychosociale problemen of vraagstukken.

De dienstverlening van Insight-View is niet bedoeld voor zwaardere psychische of psychiatrische problematiek (zoals schizofrenie, manisch depressiviteit, zware complexe trauma’s, psychoses, drugsproblematiek en dergelijke).  

De begeleiding van Insight-View kan nooit een (medisch) advies van een arts of psycholoog vervangen is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere psychologische of medische behandelingen.

Artikel 14. Auteursrecht

Het auteursrecht is geldig op alle door Insight-View verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

  • Een kopie van de Algemene Voorwaarden is verkrijgbaar in de praktijk.